Vanwege de COVID maatregelen is RGYM tot nader orde gesloten.

Voedingsadvies op afstand is wel mogelijk!! Interesse in een voedingsschema of online begleidingstraject? Dat kan!

Stuur een e-mail naar advies@rgym.nl.

Mijn naam is Irene Schouten, ik ben het gezicht achter Gewichtsconsulent RGYM. Sinds 2012 ben ik in het bezit van het diploma gewichtsconsulent en heb mij in 2019 gespecialiseerd in sportvoeding. Met veel plezier help ik onze leden (en niet-leden) naar een passend eetpatroon. Een leefstijl waarmee je je doelen behaalt, maar ook behoudt. Geen dieet of jo-jo effect! Dit is voor iedereen weer anders. Dat maakt het voor mij ook zeer uitdagend en leuk. Samen op zoek naar een blijvende verandering in eet- en beweeg patroon wat ervoor zorgt dat je de meeste fitte versie van jezelf wordt en blijft.

Ook ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel van) de consulten van de BGN-gewichtsconsulent vanuit de aanvullende verzekering. Check  https://gewichtsconsulenten.nl/vergoeding-via-je-zorgverzekering of U hiervoor in aanmerking komt.

Tarieven RGYM voedingsadvies

Persoonlijk voedingsschema €45,-
7 daags schema op maat gemaakt, geschikt voor elk doel!
Inclusief 4 weken online begeleiding via de food app

Los consult 30 minuten €22,50
Let op; alleen mogelijk na een voedingsschema of traject

12 weken online begeleiding €65,-
– Intake formulier online
– Voedingsanalyse en -advies n.a.v. ingevuld voedingsdagboek
– Gebruik Virtuagym voedingstracker app.
– 1 x per week coaching via e-mail

Begeleidingstraject: 12-weken persoonlijke begeleiding €157,50
– Intakegesprek
– Voedingsanalyse n.a.v. ingevuld voedingsdagboek
– Gebruik Virtuagym voedingstracker app.
– 5 vervolgconsulten van 30 minuten
– Informatiemateriaal
– Elk consult wegen met de Neo Health Pulse body composition monitor

Vervolgprogramma €40,-
Alleen mogelijk na het volgen van 12 weken persoonlijk begeleidingstraject
– 5 weegconsulten van 15 minuten
– 1 keer per 2-4 weken (in overleg)
– Bespreken voortgang, inclusief adviezen

All-in traject!

10 weken all-in begeleidingstraject €500,-
– 10 personal training sessie van 60 min.
– Intake gesprek (week 1), voedingsanalyse en – advies incl. weging met de Neo Health Pulse
– Gebruik Virtuagym voedingstracker app.
– 10 weken online voedingsbegeleiding via Virtuagym
– 3 weeg consulten(week 4,7 & 10) van 15 minuten incl. bespreken voortgang & voedingsadviezen
(Weging met de Neo Health Pulse body composition monitor)

Voor verder vragen of informatie kunt U een e-mail sturen naar advies@rgym.nl

Met gezonde groet,
Irene Schouten
Gewichtsconsulent RGYM

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: RGYM gewichtsconsulent, Irene Schouten-Brandjes, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als in loondienst van RGYM fitnesscentrum, gevestigd gewichtsconsulent;
Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend; Parallelweg 112, 1948 NM Beverwijk
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 48 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant, per pin of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.